ObwieszczeniaRzeczpospolita

Konstytucja Suweren贸w Rzeczpospolitej z dnia 17.07.2020

Konstytucja Suweren贸w Rzeczpospolitej z dnia 17.07.2020
Market GIOCO. Tw贸j Sklep Ze Zdrow膮 呕ywno艣ci膮

Preambu艂a

My Suwereni Rzeczpospolitej, pochodz膮cy od przodk贸w 偶yj膮cych w pe艂ni praw naturalnych i zachowanych, w dobroci serca i 艣wiadomo艣ci swojej nawi膮zuj膮c do szlachetnych dzie艂 i czyn贸w przodk贸w naszych, w mi艂o艣ci Cz艂owieka do Matki Ziemi Naszej, pragn膮c zachowa膰 jej pi臋kno i cz艂owiecze艅stwo Nasze w harmonii i Suwerenno艣ci, wed艂ug Praw Naturalnych i poszanowania 艣wi臋to艣ci 偶ycia wszelkiego, dla dobra Naszego i nast臋pnych pokole艅 鈥 t臋 oto Konstytucj臋 na Wiecu Naszym stanowimy.

Rozdzia艂 I 鈥 Rzeczpospolita

Artyku艂 1. Suwerenne Pa艅stwo Nasze jest Rzeczpospolit膮.
Artyku艂 2. Rzeczpospolita Polska jako pa艅stwo jest reprezentacj膮 spraw Rod贸w Polskich, tworz膮cych Nar贸d Polski, jako administracja, kt贸ra respektuje wszelkie Prawa Naturalne i zwierzchnictwo Suwerena. Pa艅stwo Polskie ma obowi膮zek i wszelkie prawa do wzorowej s艂u偶by bez mo偶liwo艣ci naruszania Praw Naturalnych Suwerena oraz jego Rod贸w i Rodzin.
Artyku艂 3. R贸d to spo艂eczno艣膰 Rodzin Suweren贸w i Suweren贸w, kt贸rzy mog膮 utrzymywa膰 fizyczne oraz naturalne relacje, dzia艂aj膮c dla wsp贸lnego dobra i bezpiecze艅stwa, zachowuj膮c wolno艣膰 oraz poszanowanie Praw Naturalnych wszystkich cz艂onk贸w spo艂eczno艣ci.
Artyku艂 4. Obowi膮zkiem Rzeczpospolitej jest absolutne respektowanie Praw Naturalnych oraz Wolno艣ci Suwerena, wspieranie wszelkich potrzeb Suwerena oraz Jego Rod贸w, zachowanie bezpiecze艅stwa Jego 偶ycia oraz Jego mienia w poszanowaniu 偶ycia naszych braci mniejszych oraz naszej Matki Ziemi.
Artyku艂 5. Naturalnym obowi膮zkiem Suwerena jest respektowanie Praw Naturalnych oraz godna reprezentacja Rod贸w Rzeczpospolitej, a przywilejem wspieranie projekt贸w rozwoju spo艂eczno艣ci Suweren贸w.
Artyku艂 6. J臋zykiem urz臋dowym w Rzeczpospolitej Polskiej jest j臋zyk polski.

Rozdzia艂 II 鈥 Suweren

Artyku艂 7. Suwerenem jest ka偶dy naturalny cz艂owiek rozumiej膮cy swoje istnienie oraz prawo wolnej woli. Suweren jest gotowy do respektowania oraz egzekwowania Praw Naturalnych Suwerena w poszanowaniu 偶ycia braci mniejszych oraz naszej Matki Ziemi.
Artyku艂 8. Suweren w poszanowaniu praw Suweren贸w radzi wraz z Suwerenami na Wiecu Suwerena, gdzie ustala si臋 konsensus oraz polecenia dla administracji do zrealizowania woli Suwerena. Suweren na Wiecu wypowiada si臋 bezpo艣rednio lub poprzez Reprezentanta Rodu.
Artyku艂 9. Wiec Suwerena jest honorowym zgromadzeniem Suweren贸w zwo艂ywanym do podj臋cia decyzji o charakterze lokalnym, Rodowym jak i Narodowym, z mo偶liwo艣ci膮 wykorzystania najlepszych osi膮gni臋膰 technologii.
Artyku艂 10. Rodzice reprezentuj膮 prawa nieletnich jako ich naturalni i jedyni prawni opiekunowie. Ostateczno艣ci膮 jest, aby nieletni zosta艂 odebrany Rodzicom lub Rodzicowi. Je偶eli to nast膮pi, nieletni powinien pozosta膰 w Rodzinie i zawsze z ca艂ym Rodze艅stwem. Je偶eli jest to niemo偶liwe, nieletni zostaj膮 pod opiek膮 Rodziny swojego Rodu. Ostateczno艣ci膮 jest adopcja w Narodzie. Adopcje zagraniczne lub handel lud藕mi s膮 bezwzgl臋dnie zakazane.
Artyku艂 11. Suweren Rzeczpospolitej Polskiej jest reprezentantem wszystkich Suweren贸w i z tego powodu jego postawa obliguje Go do zachowania godno艣ci, poszanowania innych stworze艅 oraz ich praw do 偶ycia. Powinna charakteryzowa膰 si臋 najwy偶szymi warto艣ciami oraz dobrem.
Artyku艂 12. Ka偶dy Suweren ma absolutne prawo do owoc贸w swojej pracy oraz mienia, kt贸re prawnie u偶ytkuje. Zabrania si臋 odbierania narz臋dzi pracy, d贸br koniecznych do godnego 偶ycia oraz schronienia.
Artyku艂 13. Suweren, kt贸ry spowodowa艂 szkod臋 zobowi膮zany jest t臋 szkod臋 zado艣膰uczyni膰. Gdy zado艣膰uczynienie nie nast膮pi艂o lub jest niewystarczaj膮ce, sytuacja jest kierowana do Rodu Suwerena do rozpatrzenia i os膮dzenia. Spraw臋 kieruje poszkodowany b膮d藕 pozywaj膮cy, kt贸ry poczuwa si臋 do wype艂nienia Prawa Naturalnego.
Artyku艂 14. Wszystko co na ziemi, w ziemi, w wodzie i w powietrzu, wszystko co dotyczy naturalnej harmonii 偶ycia jest naturalnym dobrem wszystkich 偶ywych. Wszelkie zasoby nale偶y uczciwie dystrybuowa膰 bez szkody dla innych. Ewentualne szkody nale偶y bezzw艂ocznie naprawi膰 lub zado艣膰uczyni膰.
Artyku艂 15. Korporacje oraz inne formy prawa stanowionego nie maj膮 偶adnych praw do tego, co istnia艂o przed ich powstaniem i nie jest owocem ich uczciwej dzia艂alno艣ci. Wszelkie immunitety s膮 zakazane. Prawo musi by膰 r贸wne dla wszystkich i musi by膰 bezwzgl臋dnie egzekwowane, a szkody w pe艂ni zado艣膰uczynione.
Artyku艂 16. Wszelkie formy wymiany, us艂ug oraz dzia艂alno艣ci komercyjnej mi臋dzy Suwerenami s膮 ich prywatn膮 spraw膮 i nie podlegaj膮 偶adnej kontroli lub dozorowi, o ile wszelkie ich prawa zosta艂y uszanowane przez strony zaproszone do wymiany.

Rozdzia艂 III 鈥 Administracja

Artyku艂 17. Administracja Suwerena powo艂ywana jest do wykonania zada艅 i na czas potrzebny do ich rzetelnego wype艂nienia. S艂u偶ba dla Suwerena nie ma mo偶liwo艣ci naruszania jego Praw Naturalnych o ile jej dzia艂alno艣膰 nie wymaga interwencji w obronie praw innego Suwerena.
Artyku艂 18. Do administracji Suwerena powo艂uje si臋 spo艣r贸d Suweren贸w najlepszych do wykonania zadania i na czas trwania zadania. W przypadkach szczeg贸lnych dopuszczalne jest zatrudnianie ekspert贸w na pozycji konsultanta spoza przestrzeni Suweren贸w naszych Rod贸w.
Artyku艂 19. S艂u偶ba Suwerena jest honorem i wyr贸偶nieniem. Przywilej ten mo偶e zosta膰 odebrany na Wiecu Suwerena wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w odwo艂uj膮cych ze s艂u偶by z uzasadnieniem. Utrata przywileju s艂u偶by przez odwo艂anie mo偶e wi膮za膰 si臋 z utrat膮 statusu Suwerena Rzeczpospolitej. Utrata statusu Suwerena Rzeczypospolitej jest jednoznaczna z utrat膮 honoru i przywilej贸w.
Artyku艂 20. Suweren ma prawo odrzuci膰 propozycj臋 lub rozporz膮dzenie administracji, ustaw臋, przepis lub propozycj臋 s艂u偶by. Jednocze艣nie podejmuje odpowiedzialno艣膰 za ewentualne udowodnione szkody lub straty wyrz膮dzone, kt贸re musi zado艣膰uczyni膰, je偶eli takie nast膮pi膮.
Artyku艂 21. Rzeczpospolita jako administracja interes贸w Rod贸w oraz Suwerena dysponuje zasobami oraz 艣rodkami jakie otrzyma z dobrowolnych sk艂adek lub uzyska w wyniku zrealizowania projekt贸w zaakceptowanych przez i zawsze w interesie Suwerena. Administracja Suwerena jest pozbawiona mo偶liwo艣ci przekraczania bud偶etu oraz zaci膮gania zobowi膮za艅 kosztem Suweren贸w.
Artyku艂 22. W przypadkach koniecznych na wniosek s艂u偶by lub Suwerena Polskiego, administracja zwo艂uje Wiec Suwerena lub do ruszenia w sprawie pilnej, kt贸r膮 rzetelnie zbadan膮 przedstawi i uzasadni, a podj臋te dzia艂ania umotywuje solidnie. Artyku艂 23. Na wniosek Rodu lub indywidualnego Suwerena administracja lub s艂u偶by maj膮 obowi膮zek przedstawi膰 raport z dzia艂alno艣ci oraz finans贸w. W uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje zagro偶enie bezpiecze艅stwa Narodu, raporty te mog膮 zosta膰 utajnione przez Trybuna艂 Suwerena na wniosek Suwerena, kt贸ry podejmuje decyzj臋 o jawno艣ci b膮d藕 utajnieniu.
Artyku艂 24. Przywilej wypowiadania si臋 na Wiecach Suwerena w sprawach Pa艅stwa Polskiego, Rod贸w oraz organ贸w s艂u偶by Suwerena ma ka偶dy, kto stanowi o swoim losie i 偶yciu jako Suweren. Na Wiecu Suwerena mo偶e wypowiedzie膰 si臋 go艣膰 za zgod膮 Suwerena zapraszaj膮cego, kt贸ry za jego wypowied藕 odpowiada.
Artyku艂 25. Pos艂owie wybierani s膮 przez Rody i wypowiadaj膮 si臋 w zakresie na jaki zostali powo艂ani. Ich g艂os oraz s艂owa reprezentuj膮 interesy Rod贸w. Pos艂owie pe艂ni膮 poselstwo a偶 do odwo艂ania lub do rezygnacji z pe艂nienia s艂u偶by, kt贸r膮 przyjmuj膮 powo艂uj膮cy na poselstwo.
Artyku艂 26. Pos艂owie oraz pracownicy administracji Suwerena ponosz膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 przed Trybuna艂em Suwerena. Orzeczenie winy pozwanego, mo偶e spowodowa膰 utrat臋 stanowiska, odpowiedzialno艣膰 karn膮 oraz wydalenie z przestrzeni Suweren贸w. Trybuna艂 Suwerena mo偶e udzieli膰 tylko jednego upomnienia b膮d藕 zaproponowa膰 czasowe zawieszenie Pos艂a lub pracownika administracji, kt贸re nie skutkuje utrat膮 stanowiska i przywilej贸w, wed艂ug postanowie艅 werdyktu Trybuna艂u Suwerena. Pozwany mo偶e wnioskowa膰 o rodzaj kary lub upomnienia oraz oferowa膰 propozycj臋 naprawy szkody b膮d藕 zado艣膰uczynienia.
Artyku艂 27. Diety oraz wynagrodzenie dla pracownik贸w administracji oraz Pos艂贸w s膮 ustalane przez Suweren贸w Polskich podczas Wiecu Suwerena.

Rozdzia艂 IV 鈥 Wymiar Sprawiedliwo艣ci

Artyku艂 28. Ka偶dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozstrzygni臋cia sprawy przez w艂a艣ciwy, szanowany i bezstronny organ Wymiaru Sprawiedliwo艣ci Suweren贸w, ustanowiony wed艂ug przedmiotu i wagi sprawy. Jawno艣膰 rozprawy mo偶e by膰 wy艂膮czona ze wzgl臋d贸w moralnych, ochrony 偶ycia, interesu prywatnego lub innego wa偶nego powodu w rozumieniu bezpiecze艅stwa Suwerena oraz Narodu. Orzeczenia s膮 jawne i publiczne, a uzasadnienia mog膮 zosta膰 utajnione.
Artyku艂 29. Ka偶dy Suweren dba o dobry wizerunek Narodu oraz dobre imi臋 Suwerena Rzeczpospolitej. Suweren zachowuj膮cy si臋 sprzecznie z godno艣ci膮 i honorem Suwerena oraz naruszaj膮cy Prawa Naturalne, mo偶e by膰 postawiony przed Trybuna艂em Suwerena oraz wykluczony ze spo艂eczno艣ci Suweren贸w w s艂uszno艣ci zarzutu.
Artyku艂 30. Trybuna艂 Suwerena jest powo艂ywany przez Suweren贸w w sytuacjach wy偶szej konieczno艣ci przy ra偶膮cych naruszeniach Praw Naturalnych, pope艂niania zbrodni przeciwko 偶yciu oraz mieniu, zawsze wtedy, gdy zabrak艂o zado艣膰uczynienia lub by艂o przyj臋te jako ma艂o wystarczaj膮ce. Powo艂ywany jest na wniosek pokrzywdzonego lub Suwerena referuj膮cego krzywd臋. Bezzasadne powo艂anie Trybuna艂u mo偶e wi膮za膰 si臋 z konieczno艣ci膮 pokrycia koszt贸w powo艂ania przez wnioskuj膮cego.
Artyku艂 31. Trybuna艂y Suwerena mog膮 by膰 powo艂ywane przez Rody o ile sprawa dotyczy tylko cz艂onk贸w spo艂eczno艣ci konkretnego Rodu. Sprawy o szerszym zakresie przekraczaj膮ce kompetencje Rodu b膮d藕 dotycz膮ce innych Rod贸w lub obcych, rozstrzygane s膮 przez Narodowy Trybuna艂 Suwerena powo艂ywany podczas Narodowego Wiecu Suwerena.
Artyku艂 32. S臋dziowie Trybuna艂u Suwerena wybierani s膮 spo艣r贸d szanowanych i wybitnych w sprawie Suweren贸w Polskich, kt贸rych cechuje wysoka warto艣膰 etyczna i pozytywna postawa zaanga偶owania w dzia艂alno艣膰 spo艂eczn膮. Propozycj臋 kandydatury na S臋dzi贸w Trybuna艂u Suwerena mo偶e przedstawi膰 ka偶dy Suweren Polski i jest ona akceptowana, o ile nie pojawi si臋 uzasadniony sprzeciw od innego Suwerena. Sprzeciw taki b臋dzie rozstrzygany jako istotny sp贸r formalny przez nowo powo艂any Trybuna艂 Suwerena.
Artyku艂 33. Wszelkie spory powinny by膰 rozstrzygane prywatnie i polubownie. W przypadku braku porozumienia strony konfliktu powo艂uj膮 jednomy艣lnie rozjemc臋. W razie dalszego braku porozumienia, spo艣r贸d Rodu, na Wiecu Suwerena ustanawia si臋 trzech S臋dzi贸w Pokoju, kt贸rzy w obecno艣ci dw贸ch 艣wiadk贸w pomog膮 rozstrzygn膮膰 o zado艣膰uczynieniu. Je偶eli konflikt trwa nadal, wtedy na Wiecu Suweren贸w zwo艂uje si臋 Trybuna艂 Suwerena b膮d藕 kieruje si臋 spraw臋 do wy偶szej instancji.
Artyku艂 34. W razie sprzeciwu b膮d藕 za偶alenia na postanowienie Trybuna艂u Suwerena, sprawa jest przekazywana do wy偶szej instancji. Sprzeciw lub za偶alenie zostanie rozstrzygni臋te przez powo艂an膮 Komisj臋 Suweren贸w Polskich, kt贸rzy na tajnym posiedzeniu zbadaj膮 spraw臋 oraz wszystkie postanowienia Trybuna艂u Suwerena. Komisja mo偶e odrzuci膰 sprzeciw, za偶alenie lub dopu艣ci膰 nowy materia艂 dowodowy i o艣wiadczenia, nast臋pnie spraw臋 skierowa膰 do ostatecznego rozstrzygni臋cia przez Narodowy Trybuna艂 Suwerena.
Artyku艂 35. Komisj臋 Suweren贸w powo艂uje si臋 spo艣r贸d kandydat贸w na s臋dzi贸w w Rodach, kt贸re do tej pory by艂y wolne od bezpo艣redniego udzia艂u w post臋powaniu. Komisja powinna sk艂ada膰 si臋 z 7 (siedmiu) Suweren贸w Polskich z co najmniej 3 (trzech) Rod贸w. Kandydaci s膮 wybierani poprzez g艂osowanie Suweren贸w Polskich z Rod贸w, kt贸re przedstawi艂y przynajmniej jednego kandydata.
Artyku艂 36. Za wyrz膮dzon膮 szkod臋 zawsze nale偶y si臋 zado艣膰uczynienie wy偶sze ni偶 poniesiona strata lub pozyskane korzy艣ci. Zado艣膰uczynienie za szkod臋 wyrz膮dzon膮 艣rodowisku naturalnemu w ca艂o艣ci trafia na projekt naprawy tej szkody. Wszystkie 艣rodki odzyskane na poczet zado艣膰uczynienia trafiaj膮 do poszkodowanego i powi臋kszone s膮 o koszty zbadania sprawy, przeprowadzenia procesu oraz ewentualnej pe艂nej egzekucji.
Artyku艂 37. Wszelkie technologie i dzia艂ania, budz膮ce uzasadnione domniemanie szkodliwo艣ci zdrowotnej, niebezpieczne dla 艣rodowiska naturalnego lub zaprojektowane do zadawania cierpienia czy 艣mierci s膮 zakazane na wniosek Suwerena w przestrzeni 偶ycia ludzkiego i nie mog膮 by膰 w jej obr臋bie sk艂adowane lub transportowane.
Artyku艂 38. Narodowy Trybuna艂 Suwerena mo偶e pozywa膰 wszystkich powoduj膮cych szkod臋 lub zbrodnie oraz orzeka膰 wyroki w sprawach dotycz膮cych wszelkich zbrodni, narusze艅 Prawa Naturalnego, ewidentnego dzia艂ania na szkod臋 偶ycia na Ziemi, dewastacji oraz zatruwania 偶ycia, bez wzgl臋du na jurysdykcj臋 oraz status pozwanego.

Rozdzia艂 V 鈥 Przedstawicielstwo i stosunki mi臋dzynarodowe

Artyku艂 39. Przedstawiciel Narodowy jest powo艂ywany na Wiecu Narodowym tylko na wymagaj膮c膮 tego spraw臋 w przestrzeni mi臋dzynarodowej oraz na czas potrzebny do jej wype艂nienia, do kt贸rej powinien by膰 odpowiednio przygotowany i nale偶ycie si臋 z niej wywi膮za膰. Idealny Przedstawiciel Narodowy to Pose艂 Rodu, kt贸ry jest obeznany z j臋zykiem oraz kultur膮 w danym Pa艅stwie lub instytucji mi臋dzynarodowej, w kt贸rych wykonuje swoja misj臋. Przedstawicielstwo Narodowe jest dopuszczalne tylko dla szanowanego oraz godnego Suwerena Polskiego. W sytuacjach tego wymagaj膮cych dopuszcza si臋 powo艂anie zespo艂u doradc贸w i konsultant贸w dla Przedstawiciela Narodowego.
Artyku艂 40. Przedstawiciel Narodowy ma za zadanie godne reprezentowanie interesu Narodu w ramach otrzymanej delegacji, bez mo偶liwo艣ci samodzielnego podejmowania decyzji wi膮偶膮cych Suweren贸w oraz Rod贸w. Efekty swojego przedstawicielstwa referuje na Wiecu Poselskim lub na Narodowym Wiecu Suwerena, celem oceny oraz podj臋cia dalszych dzia艂a艅.

Rozdzia艂 VI 鈥 Postanowienia ko艅cowe

Artyku艂 41. Zapisy konstytucyjne mog膮 by膰 uszczeg贸艂awiane przez rozporz膮dzenia Zgromadze艅 Pos艂贸w za zgod膮 4/5 wszystkich pos艂贸w, kt贸rych obecnych na g艂osowaniu b臋dzie nie mniej ni偶 51% z zaprzysi臋偶onych Pos艂贸w. Sama Konstytucja podlega rewizji na wniosek zaakceptowany na Narodowym Wiecu Suweren贸w i jest zatwierdzana kwalifikowan膮 (50% plus 1 g艂os) wi臋kszo艣ci膮 oddanych g艂os贸w na powo艂anym w tym celu Narodowym Wiecu Suwerena. Zapowied藕 oraz og艂oszenie proponowanych zmian powinno nast膮pi膰 publicznie wraz z list膮 sygnatariuszy 鈥 co najmniej na 13 dni przed g艂osowaniem.
Artyku艂 42. Niniejsza Konstytucja ma moc obowi膮zuj膮c膮 z dniem jej og艂oszenia i podlega rewizji co 25 (dwadzie艣cia pi臋膰) lat lub na wezwanie zaakceptowane na Narodowym Wiecu Suwerena Polskiego.
Artyku艂 43. Rodzina b臋d膮ca naturaln膮 cz臋艣ci膮 Rodu, jest uni膮 Rodzic贸w, w wyniku kt贸rej rodzi si臋 potomstwo. Rodzicami s膮: matka 鈥 rodzicielka oraz ojciec 鈥 rodzic. Jest to unia dw贸ch naturalnych p艂ci, kt贸re nios膮 naturalny potencja艂 na potomstwo. Rodzina, czyli Rodzice i ich potomstwo s膮 najwy偶sz膮 form膮 istnienia gatunku i podmiotem naturalnego dobra i jako takie powinny by膰 absolutnie poszanowane i wyj膮tkowo chronione oraz wspierane dla dobra istnienia ludzko艣ci.
Artyku艂 44. Wszelkie prawa, przywileje, immunitety oraz jurysdykcje, jako domniemane s膮 pozbawione warto艣ci prawnej i nios膮 znamiona pom贸wienia, oszustwa lub manipulacji.
Artyku艂 45. Wszyscy zebrani w przestrzeni tej Konstytucji s膮 przez jej postanowienia pouczeni oraz chronieni. Ich prawa s膮 zastrze偶one w poszanowaniu Praw Naturalnych, a ich wolno艣ci s膮 po wieczno艣膰 zagwarantowane.

Podpisano przez Pos艂贸w Rzeczpospolitej

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni
O Autorze

Publikacje

Suweren Rzeczpospolitej / R脫D Mazowiecki
Podobne publikacje
Rzeczpospolita

Komplet suwerennych dokument贸w 鈥 DS, DN i Karta Suwerena to dopiero pocz膮tek

WitajNie mieszkam w okupowanej Polsce prawie 20 lat. Mimo to zawsze mia艂em wyobra偶enie, 偶e鈥
Czytaj
Rzeczpospolita

11 pyta艅 i 11 odpowiedzi 鈥 Karta Suwerena

1. Czy mog臋 dosta膰 jaki艣 przepis na podstawie kt贸rego mo偶na tak膮 kart臋 wydawa膰 i czy s膮 one鈥
Czytaj
RODyRzeczpospolita

ARIOWIE i RPS to

ARIOWIE i Rzeczpospolita Suweren贸w to;100% Suwerenno艣ci ka偶dego indywidualnego cz艂owieka.100%鈥
Czytaj
Newsletter
B膮d藕 na bie偶膮co
Redakcja powiadomi Ci臋 o nowo艣ciach, warto艣ciowych wpisach i wydarzeniach w przestrzeni Ari贸w - Suweren贸w Rzeczpospolitej

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany.